Przetargi

Rozmiar czcionki: 75% 100% 125%
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Czarnowąsy: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji alarmu pożaru wraz z oświetleniem ewakuacyjnym dla zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach Plac Klasztorny 2 prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi, pl. Klasztorny 2, 46-020 Czarnowąsy, woj. opolskie, tel. 077 4691186, faks 077 4691183.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji alarmu pożaru wraz z oświetleniem ewakuacyjnym dla zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach Plac Klasztorny 2 prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji alarmu pożaru  wraz z oświetleniem ewakuacyjnym dla zespołu budynków  Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach Plac Klasztorny 2 prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi m.in. - wykonanie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pożaru - demontaż istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru - utylizacja potwierdzona protokołem zdemontowanych czujek izotopowych - wykonanie instalacji okablowania ,montaż i uruchomienie systemu . Dla obiektu należy przewidzieć zastosowanie systemu opartego o centralę analogową wyposażoną w 4 pętle dozorowe . Należy przewidzieć następujące sterowania : - sterowanie systemami oddymiania - 3 systemy , - monitorowanie stanów central oddymiana i klap /okien oddymiających, - przekazanie sygnału do sterownika windy - zjazd pożarowy windy , - przekazanie sygnału do nadajnika monitoringu , - sterowanie trzymaczami elektromagnetycznymi drzwi wydzieleń pożarowych 4 szt,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.21.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000.00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2009-09-21 do godz. 11:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego b: poręczeniach bankowych; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)..

 III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznyc 2.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 3.Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata. 5.Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (wpisaną na listę członków właściwej izby zawodowej) 6.Posiadać lub mieć dostęp do sprawnych jednostek sprzętu niezbędnych do wykonania zadania. 7.Wykonali (zakończyli) jako główny wykonawca w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia( tj. zaprojektowanie i wykonanie montażu systemu sygnalizacji pożaru w budynku użyteczności publicznej) 8.  Główny Wykonawca musi posiadać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, instalowanie oraz obsługę izotopowych czujek dymu

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 3.Oświadczenie z art.22 4.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie 5. Wykaz sprzętu . 6 Ustanowienie pełnomocnika w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika. Może to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. lider, jak i zupełnie odrębna osoba (np. radca prawny). Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać 7. Wykaz kadry kierowniczej przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji. Do wykazu należy załączyć następujące dokumenty: - uprawnienia budowlane w specjalnościach objętych zamówieniem, - zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji. Do wykazu należy załączyć następujące dokumenty: - wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 8.Wykaz robót zlecanych podwykonawcom Rodzaj powierzonej części oraz zakres zamówienia 9. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie niezbędnych narzędzi i urządzeń, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, instalowanie oraz obsługę izotopowych czujek dymu

Oświadczenia: O cenie oferty, w której zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. O termin realizacji zamówienia O długości okresu gwarancji O terminie płatności O zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszeniu do niej zastrzeżeń oraz dokonaniu wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy, a także zdobyciu koniecznych informacji do przygotowania oferty. O związaniu niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. O zaakceptowaniu projektu umowy i zobowiązaniu w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy. O uwzględnieniu zmian i dodatkowych ustaleń wynikłych w trakcie procedury przetargowej, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - o ile takie będą miały miejsce.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Brak.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Plac Klasztorny 2 46-020 Czarnowąsy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

SIWZ

Oświadczenia z art_ 22 i 24

Wykaz   prac

Wykaz sprzętu

Wykaz personelu

Wykaz podwykonawców

Wzór oferty

wzór umowy

Inwentaryzacja (format pliku dwg, dxf)

Odpowiedż  na zapytania w sprawie SIWZ

Odpowiedź  na zapytania w sprawie SIWZ

Wyniki z otwarcia ofert 

---------------------------------------------------------------------

© 2009 DPS Czarnowąsy

Projekt i realizacja Mapa strony